Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme společnost Instinct Agency, s.r.o. se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00, Praha 1, IČO 06978941, DIČ CZ06978941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292417 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, co s Vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé Vaší návštěvě našeho webu.
 3. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

B. Hlavní zásady, kterými se řídíme a zpracování osobních údajů

 • zákonnost, korektnost, transparentnost - osobní údaje zpracováváme na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči Vám transparentně,
 • omezení účelu – osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který je zpracováváme,
 • přesnost - osobní údaje se snažíme udržet maximálně přesné,
 • omezení uložení - osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci a jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které je zpracováváme,
 • integrita a důvěrnost – zajišťujeme technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. Vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je Vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně Vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se správou, zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty zejména prostřednictvím našich webových stránek, budou zpracovávány pro účely uvedené v těchto zásadách, účely uzavřené smlouvy anebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě Vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností Vámi vznesených nebo jinak se Vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění Vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, orgánům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak to zákon dovoluje a je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich práv a oprávněných zájmů (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 5. na žádost soudu nebo jiného příslušného orgánu o poskytnutí těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E. Mezinárodní přenosy osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být uchovávány, shromažďovány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

F. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části F jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a likvidace osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek F 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:
 4. osobní údaje budou smazány nejpozději do 24 měsíců od momentu jejich nabytí
 5. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části F si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
 6. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 7. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 8. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

G. Bezpečnost Vašich osobních údajů

 1. Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů.
 2. Všechny Vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit, nicméně za účelem zajištění maximální bezpečnosti dat přijímáme veškerá nezbytná opatření.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

H. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

I. Vaše práva

Máte právo, abychom: 

 • Vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o Vás spravujeme;
 • provedli opravu Vašich nepřesných osobních údajů;
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je popírána přesnost osobních údajů;
 • umožnili vyžádání si Vašich osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání Vašich osobních údajů jinému subjektu;
 • umožnili vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • umožnili odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (tam kde je to možné).

Máte právo obrátit se s dotazy a stížnostmi na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně souhlasíte s tím, jak Vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, vyjma zákonných výjimek nebo Vám nabídneme možnost odhlášení z používání Vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

K. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které zpracováváme, opravit nebo aktualizovat.

L. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé soubory cookies.

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
 2. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače v případech, když uživatel navštíví webovou stránku, při sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách, pro umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách, pro zlepšení použitelnosti webových stránek, při analýze použití webových stránek, pro správu webových stránek, kvůli zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek a pro přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele
 3. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
 4. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
 5. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a
 6. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

 1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
 2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a
 3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.
 4. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Získejte náskok

Díky našim certifikacím a partnerstvím

Logo Shoptet partner
Google Partner
Facebook certifikace
Certifikace Sklik
Logo Zboží.cz
Logo Google Analytics certified professional
Logo Heureka partner
Logo Microsoft Advertising Certified Professional
Logo Mergado
Logo PPC Bee certified partner
Logo Yandex Direct